Huyền Băng

Vu vơ trong hạ (Khao khát!) 
Một chút rát bỏng ở da,
Một chút oi nồng không là lạ
Vì phải thế mới chuyển mùa sang hạ
Kéo mưa rào về tắm mát cỏ cây
Vạn vật quanh ta cũng say nắng quắt quay
Chờ mưa đến để vượt qua cơn khát
 
Kiếp con người khi vượt qua ghềnh thác
Cũng mong chờ một khoảng lặng bình yên
Được nằm phơi trên bãi cát nhung mềm
Được tắm đẵm trong suối hiền nước mát
Vạn vật và người mong là không khác
Vũ trụ xoay dần hết nắng lai mưa...?!
 

Được bạn: HB 01.05.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vu vơ trong hạ (Khao khát!)"