Huyền Băng

Cảm !

Cảm lời bè bạn sẻ chia

Dăm câu thăm hỏi canh khuya vơi buồn

Cho hay tiền vạn, bạc muôn

Canh cô, độc thọai miên trường xót xa

Cứ là thơ, cứ là hoa

Thơ giàu ý sống, hoa hòa quyện hương

Để không trơ trọi bên đường

Buồn vui có bạn muôn phương chung lòng...

 

Huyền Băng

Được bạn: vdn 24.4.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cảm !"