System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Của Nhau Mãi Nhé của Thi sĩ: jacaranda - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
jacaranda

Của Nhau Mãi Nhé


Của nhau mãi nhé...tình thơ ơi
Đừng như giọt nắng cứ vội rơi
Mang bao lá úa theo về đất
Trơ trọi cành khô giữa đất trời
 
Bên nhau mãi nhé... ơi người thơ
Đừng như hoa tím trôi lững lờ
Lênh đênh chẳng biết nơi dừng bến
Để màu lam khói phủ lời thơ
 
Vì nhau mãi nhé... có được không?
Bên nhau dệt nốt khúc thơ lòng
Dẫu tình chẳng vẹn đời xa cách
Thơ vẫn gần nhau... dẫu ngăn sông
 
 

Được bạn: HB 24.11.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Của Nhau Mãi Nhé"