Nhạc Sĩ:
Phạm Đình Chương
Trình Bày:
Khánh Vân
Lý Mười Thương

Dân Ca - Quê Hương
Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương hai thương ăn nói ố tang ố tang tình tang mặn mà ố tang ố tang tình tang
Duyên có duyên tình là duyên có duyên ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Ba thương má lún đồng tiền
Bốn thương bốn thương răng láng ố tang ố tang tình tang hột huyền ố tang tình tang
Thua kém thua tình là thua kém thua ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Năm thương cổ hay đeo vùa
Sáu thương sáu thương nón thượng ố tang ố tang tình tang coi đùa ố tang ố tang tình tang
Dang díu dang tình là dang díu dang ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Bảy thương ăn nói khôn ngoan
Tám thương tám thương má phấn ố tang ố tang tình tang lại càng ố tang ố tang tình tang
Xinh thêm xinh tình là xinh thêm xinh ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Chín thương em ngủ một mình
Mười thương mười thương mắt liếc ố tang ố tang tình tang đưa tình ố tang tình tang
Ta cho ta tình là ta cho ta ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Một thương tóc xỏa ngang vai
Hai thương hai thương đi đứng ố tang ố tang tình tang vẽ người ố tang tình tang
Ba thương ăn nói tự nhiên
Bốn thương bốn thương mơ mộng ố tang ố tang tình tang mặt hiền ố tang tình tang
Năm thương dáng điệu thanh thanh
Sáu thương sáu thương non huế ố tang ố tang tình tang những vành ố tang tình tang
Bảy thương những phút mong chờ
Tám thương tám thương thờ thẫn ố tang ố tang tình tang tình tang tình
Dang hương dang tình là dang hướng dang ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Chín thương bến ngự sang ngang
Mười thương mười thương tà áo ố tang ố tang tình tang dịu dàng ố tang tình tang
Bay gió bay tình là bay gió bay ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Ô ... Ố ... Ố ... tang ... tình ... tang ...

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 4 tháng 9 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Lý Mười Thương"