Tâm Nguyễn

Tâm Định


Không thấy chẳng nghe khỏi buộc ràng
Bon chen cho lắm khổ vương mang
Hữu duyên ắc hẳn năng lui tới
Chèo kéo phân chia chỉ lỡ làng
Chấp tướng thế gian đâu vĩnh viễn
Hư không vạn vật cũng tiêu tan
Mê lầm tật đố nên buông bỏ
Trở lại chơn tâm sẽ nhẹ nhàng !

Nguyễn Tâm

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 7 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Tâm Định"