Nguyễn Tâm

BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM


Nam mô đức Quán Thế Âm
Đạo vàng tỏa sáng vào tâm mọi loài
Chúng sanh điên đảo mê hoài
Tử sanh luân chuyển mệt nhoài tấm thân


Đường tu nhiều ngã phân vân
Nghiệp dày ác quả cán cân định phần
Cam lồ vị mát trong ngần
Quán Âm cứu độ xóa dần thương đau


Niệm ngài Bồ Tát cho mau
Dù cho nan bệnh ốm đau cũng lành
Đại bi thần chú thọ hành
Lâu ngày phước báu sẽ dành thiên thu


Đời người không dể được tu
Hồng trần nhân thế si ngu lạc lầm
Oán than sấm chớp ầm ầm
Lâm chung hồn phách ai cầm cho ta


Trên cao đức mẹ hiện ra
Hồng danh nên nhớ niệm ta mười thời
Quán Âm Bồ Tát giữ lời
Ý tâm kiên định hồn dời về Tây


Sen vàng ngự ở tại đây
Mỗi ngày nghe pháp để xây đạo đời
Đến khi tâm thức sáng ngời
Sẽ cùng chư phật ngàn đời vãng sanh


Bồ Tát quán chiếu kỳ nhanh
Nơi nào áp bức xưng danh bà về
Thành tâm bái lạy chỉnh tề
Hào quang sáng rọi mọi bề vô minh


Mẹ là vị Phật hiển linh
Cành dương mẹ phất yêu tinh khớp hồn
Thế gian ma quỷ dập dồn
Tham sân dục đắm vẫn tồn tại thân


Xót xa phật khóc chúng dân
Thấy sai không tránh cứ gân mà làm
Thực hư một cái xác phàm
Trôi trong bể khổ chẳng nhàm hay sao


Phật bà ngự ở trời cao
Từ bi nhíp độ biết bao nhọc nhằn
Sinh linh tội lớn so bằng
Như muôn lớp cát sông Hằng mênh mông


Bao giờ độ hết cho xong
Muôn loài ngài mới vào trong niết bàn
Dập đầu lạy phật muôn vàn
Ngàn đời nhất niệm danh vàng Quán Âm !


07 - 27 - 2011

Được bạn: vdn 2.8.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM"