jacaranda

Sầu Vương Lối Nhỏ


Ta ngẩng cao đầu ... sống đó thôi
Nhưng làm sao cấm lệ tràn Môi
Ký ức hằn sâu nên tì vết
Se kết làm chi ... lại chia phôi ?Lòng xót đau khi ... bóng chiều tà
Vương sầu lối nhỏ ...xưa cùng qua
Ai quên, ta nhớ ... thành kỷ niệm
Năm tháng còn đây ta với ta


 


 

Được bạn: HB 18.09.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Sầu Vương Lối Nhỏ"