System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Tư Quy của Thi sĩ: Vương Bột - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Vương Bột

Tư Quy


Trường giang bi dĩ trệ
Vạn lý niêm tương quy
Huống phục cao phong vãn
sơn sơn hoàng diệp phi

Dịch xuôi

Nghĩ trở vể nhà

Trên sông trường giang nỗi buồn đã lắng đọng
Ở nơi xa muôn dặm, mong nhớ sắp trở về
Huống chi trong buổi chiều lộng gió này
Khắp núi non lá vàng tung bay

Dịch Thơ

Trường Giang sầu đã đọng
Muôn dặm ước về ngay
Huống nữa chiều tung gió
Lá vàng núi núi bay

Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tư Quy"