nh239

CORONA!...Sầu thảm buồn thương ngập đất trời!
Người người rên khóc khắp nơi nơi...
Năm châu tức tưởi thây thiêu lấp
Bốn bể tang thương xác dập vùi!
Đại dịch nổ tung trời Vũ Hán
Siêu vi phá nát xác thân người!
Thần linh bỗng nổi cơn cuồng nộ ?
Xóa bỏ càn khôn dựng lại đời?!

nh239
08/1/2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 1 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "CORONA!..."