System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ LẶNG LẼ NHÌN... của Thi sĩ: Tóc nâu - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Tóc nâu

LẶNG LẼ NHÌN...


Là anh của giấc mộng đầu?
Hay hồn tơ vướng chốn sâu kéo về.
Là em đang tỉnh hay mê?
Tâm tư vây bủa những thề thốt xưa...
Bao nhiêu oan trái, không chừa,
Tim buồn đập mãi... theo mưa, nắng tình.
Mất rồi ảo vọng ba sinh,
Làm sao phân giải phương trình tình duyên?!
Dang tay buông thả ước nguyền
Vẫn không chắn nỗi truân chuyên đáy lòng
Xác xơ một giấc mộng không
Thôi đành lặng lẽ nhìn giòng đời trôi...

Tóc nâu

Được bạn: vdn 12.2.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "LẶNG LẼ NHÌN..."