Lá Chờ Rơi

LẺ BÓNG


Người đi giờ cách núi ngăn sông
Ðể trắng đêm xuân nhạt má hồng
Tơ tóc ngỡ vuông tròn mộng đẹp
Ðá vàng sao vắng lặng phòng không
Lời thơ vương mãi câu thương nhớ
Cung nhạc ngân dài khúc đợi trông
"Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc"*
Trách ai xem nặng gánh tang bồng. 


* Chợt thấy đây kia màu liễu úa

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "LẺ BÓNG"