Vương Bột

Đỗ thiếu Phủ chi nhiệm thục xuyên


Thành khuyết phụ tam Tần
Phong yên vọng ngũ tân
Dữ quân ly biệt ý
Đồng thị hoạn du nhân
Hải nội tồn tri kỷ
Thiên nhai nhược tị nhân
Vô vi tại kỳ lộ
Nhi nữ cộng triêm cân

Dịch xuôi

Quan thiếu phủ họ Đỗ đi làm việc ở Thục Xuyên

Từ kinh thành ra che phủ cho xứ Tam Tần
Trông miền Ngũ Tân trong sương gió mịt mù
Tôi cùng ông đều có cái tình ý biệt ly
(Vì) đều có những kẻ làm quan trôi nổi nơi xa xôi
Trong bốn biển vẫn còn người tri kỉ
Thì ở góc trời xa vẫn gần gũi như bên cạnh
Ở ngõ rẽ thôi đừng làm
Như người con gái khóc ướt cả chăn

Dịch Thơ

Kinh khuyết giữ Tam Tần
Gió mây ngóng ngũ tân
Cùng lênh đênh bể hoạn
Nên bịn rịn đưa chân
Bốn bể còn tri kỷ
Góc trời vẫn thiết thân
Đừng như nhi nữ nhé
Lối rẽ lệ dầm khăn 

Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đỗ thiếu Phủ chi nhiệm thục xuyên"