Vương Bột

Thục Trung cửu nhật


Cửu nguyệt cửu nhật vọng hương đài
Tha tịch tha hương tống khách bôi
Nhân tình dĩ yếm nam trung khổ
Hồng nhạn na tòng bắc địa lai

Dịch xuôi

Ngày trùng cửu ở xứ Thục

Ngày mùng chín tháng chín (lên) đài trông quê
Chiều nào ở nơi đất khách nâng chén tiễn người đi
Tình đời đã chán chường nỗi khổ chốn Nam trung
Chim hồng nhạn từ cõi bắc còn đến đây làm gì ?

Dịch Thơ

Trùng cửu lên đài ngóng quê hương
Xứ lạ, rượu sầu tiễn người đi
Chán chường, thân khổ, Nam trung xứ
Đất bắc Nhạn hồng đến mà chi ?

Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thục Trung cửu nhật"