Cố Quận

Mơ Cảnh Quê Xưa


Ta mơ đồng trắng cánh cò
Bờ đông tây bóng con đò rước đưa

Lũy tre, cái giếng, rặng dừa
Con trâu bừa kéo, con lừa cối xoay
Nước ròng gió, nước lớn mây
Làng thôn tình nghĩa tháng ngày ấm no

Ta mơ ruộng trắng cánh cò
Giật mình! Sông đấy con đò xưa đâu

Cố Quận

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 1 tháng 3 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Mơ Cảnh Quê Xưa"