Cố Quận

Bốn Mùa Viễn Du


" Xuân thăm miền cỏ mọc
Hạ thưởng chốn sen xanh
Thu say hoàng hoa cốc
Đông ngâm tuyết thi hành "

Bốn mùa vui trăng nước
Bạn hữu trên sông thuyền
Quân cờ sau tấn trước
Thua thắng dạ phỉ nguyền

Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 5 tháng 12 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Bốn Mùa Viễn Du"