Cố Quận

Ân Phúc Cho Người


Ân cho Người cầu nguyện
Ấm no đến nhà nhà
Phúc cho Người tâm chuyển
Niềm vui đến trẻ, già

Mùa Chúa sinh, cứu thế
Ban bình yên tha nhân
Mùa Chúa sinh, phục thể
Gánh tội tình tha nhân

Ân sâu Người cầu nguyện
Nhà nhà trong ấm no
Phúc đầy Người tâm chuyển
Già, trẻ đặng quà cho

Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 6 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Ân Phúc Cho Người"