Cố Quận

Chờ Người Thu Trước (2)


Mắt buồn vương khói mây
Băng đá lạnh trăng gầy
Chờ người thu năm trước
Bên đường chiếc lá bay

Bây giờ tình vĩ dãng
Người đi! Người đã quên
Bây giờ thu ta thán
Người ơi! Người nỡ quên

Mắt buồn vương mây khói
Băng đá lạnh trăng gầy
Đường về đôi chân mỏi
Xiêu xiêu bóng thu gầy

Cố Quận

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Chờ Người Thu Trước (2)"