Cố Quận

Buông ThảBên đây cầu toạ bóng
Dòng yên khói nhẹ dòng
Bên kia đồi núi mộng
Mây giăng kín tầng không

Hình như trăm năm đã
Như vầng dương nước trôi
Hình như thân túc tá
Nay cùng tận! Về thôi

Tâm sân si buông thả
Xác vọng cuồng trí quên
Hồn đông hồ băng đá
Ta thời chẳng tuổi tên

Bên cầu thiền niệm bóng
In dòng yên khói sương
Cảnh đời xưa tợ mộng
Trôi dần trôi tứ phương

Thần ta xuất...thần ra


Cố Quận

(14)

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 14 tháng 8 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Buông Thả"