Lá chờ rơi

XUÂN GIÀ 88


Vui làm trưởng lão với bao người

Tám tám xuân thu thắm mệt rồi


Dễ nói tiền tài như phấn thổ


Khó đem nhân nghĩa đổi vàng thoi


Bần cư náo thị không người hỏi


Phú tại thâm sơn lắm kẻ mời


Sự thế xưa nay luôn vẫn thế


Trăm năm đời tạm giống nhau thôi.


 


Lá chờ rơi 30/09/2015
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 1 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "XUÂN GIÀ 88"