Cố Quận

Chờ Người Thu Trước (2) 


Mắt buồn vương khói mây
Băng đá lạnh trăng gầy
Chờ người thu năm trước
Bên đường chiếc lá bayBây giờ tình vĩ dãng
Người đi! Người đã quên
Bây giờ thu ta thán
Người ơi! Người nỡ quênMắt buồn vương mây khói
Băng đá lạnh trăng gầy
Đường về đôi chân mỏi
Xiêu xiêu bóng thu gầy 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Chờ Người Thu Trước (2)"