Lá chờ rơi

HƯƠNG THƠ


 

Tuy đã qua rồi tuổi yến anh
Trang thơ toan khép lại không đành
Luyến lưu vần điệu câu bằng trắc
Vương vấn tâm tình bạn lão xanh
Đôi lúc chung vai lời cộng hưởng
Từng khi rẻ nhịp vận riêng dành
Hương thơ ngào ngạt bay ngàn hướng
Trên mạng không ai ngủ một mình.

Được bạn: HB 15.04.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "HƯƠNG THƠ"