Luân Tâm

01. Đổi Đời


Rong chơi năm tháng đổi đời
Cổng tù giông bão cổng trời khói sương?
Sử kinh đốt chẳng hết hương
Trần gian địa ngục đoạn trường còn nguyên?
Chiều tàn mộng chửa bình yên
Nước xuôi gió ngược đảo điên sao đành?
MD 09/25/06
 
Luân Tâm

Được bạn: vdn 27.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "01. Đổi Đời"