Nguyên Thạch

Áo trắng học trò 2

Tương tư tà áo trắng bay.
Ngẩn ngơ
con phố.
Ngất ngây quán sầu.
Áo ai.
Bóng thổi qua cầu.
Rãi theo con nư
c
nhuộm sầu dòng sông.
Bên b
có kẻ ch
mong.
V
ớt
lên vạt áo.
Cho lòng thêm thươ
ng.
Áo ai.
In dấu bên
đường
.
Có ngư
ời trong cõi vô thường ngẩn ngơ
.
Áo ai gieo nỗi
đi chờ.
Mỗi lần tan học hồn thơ
ngập lòng.
Ai ngồi ai ng
ắm
ai trông.
Ai mong ai
đợi
.
Tr
ắng
trong viền tà.
Áo em trong tr
ắng mượt
mà.
Xin cài lan tím.
Chút quà tươ
ng tư.
 
 
Nguyên Thạch.
       2007.

Được bạn: vdn 5.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Áo trắng học trò 2"