Vivi

Đất Nẫu
Lưu lạc quê người nhớ cố hương
Đống Đa sông núi rũ nghê thường
Thị Xuân nữ kiệt muôn đời kính
Xuân Thưởng anh hùng vạn đại thương
Quốc kiếm Quang Trung vang dũng khí
Nhà thơ Mặc Tử bạc thê lương
Ai về đất Nẫu nhớ hương khói
Đại thắng diệt Tàu mãi vấn vương !
 
Vivi
Norway 26.01/2023
(Tết Đống Đa, Mùng 5.01 Quý Mão)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 29 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Đất Nẫu"