Bạch Cư Dị

Trì bạn

Kết cấu trì tây lang
Sơ lí trì đông thụ.
Thử ý nhân bất tri
Dục vi đãi nguyệt xứ.
Dịch Nghĩa

Bên bờ ao
Bờ tây ao dựng một nếp nhà
Bờ đông ao trồng một cây thân gỗ.
ý đó người ta không biết được đâu !
Dịch Thơ

Tây ao dựng mái nhà
đông bến trồng cây gỗ.
ý ấy có ai hay ?
Chờ trăng làm sẵn chỗ.
Người dịch Lê Nguyễn Lưu

Được bạn: Mai Hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trì bạn"