System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ BIỆT HÀNH của Thi sĩ: Liên Hương - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Liên Hương

BIỆT HÀNH
 
Ừ thì anh cứ quên thôi
Biển xưa giờ cũng cạn  rồi còn đâu
Đã qua ngày tháng dãi dầu
Tình xưa  rồi sẽ ra màu khói sương
Buồn chi giấc mộng vô thường
Đã quen độc bước con đường viễn du
Vần xoay một kiếp đèn cù
Heo may cũng vội  mùa thu lá vàng 
ừ thì ... “ con sáo sang ngang “
Chỉ mong cho sáo nhẹ nhàng bước chân
Ta về lại nẻo phù vân
Nghe hồi chuông nguyện còn ngân trong chiều….
 

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 17 tháng 11 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "BIỆT HÀNH"