Bạch Cư Dị

Trường An chính nguyệt thập ngũ nhật


Huyên huyên xa kỵ đế vương châu
Ky bệnh vô tâm trục thắng du
Minh nguyệt thanh phong tam ngũ dạ
Vạn nhân hành lạc nhất nhân sầu.


Dịch Nghĩa
Rằm tháng giêng ở Trường An
Chốn kinh đô xe ngựa rầm rầm
Ốm nơi đất khách không còn lòng nào nghĩ đến việc đi ngoạn cảnh nữa
Đêm rằm này trăng thanh gió mát
Muôn nguời vui vẻ, riêng một người sầu


Dịch Thơ
Xe ngựa rầm rầm chốn đế châu,
Quê người đau ốm thiết gì đâu!
Đêm rằm gió mát trăng thanh đó,
Muôn kẻ mua vui, một kẻ sầu!

Hoàng Tạo dịch

Được bạn: Mai hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trường An chính nguyệt thập ngũ nhật"