Bạch Cư Dị

Thái địa hoàng giả


Mạch tử xuân bất vũ
Hòa tổn thu tảo sương
Tuế án vô khẩu thực
Điền trung thái địa hoàng
Thái chi tương hà dụng?
Trì dĩ dịch hầu lương
Lăng thần hạ sừ khứ
Bạc mộ bất doanh khuông
Huề lai chu môn gia
Mại dữ bạch diện lang
Dữ quân đạm phì mã
Khả sử chiếu địa quang
Nguyện dịch mã tàn túc
Cứu thử khổ cơ trường!

Dịch Nghĩa
Lúa mạch hỏng vì mùa xuân không mưa
Lúa mùa kém vì mùa thu sương sớm
Cuối năm không có miếng ăn
Ra đồng kiếm củ địa hoàng
Kiếm được sẽ dùng làm gì?
Đem đổi lấy chút thức ăn
Trời chưa sáng đã vác cuốc ra đi
Mãi điến chiều cũng không được đầy giỏ
Đem đến nhà có cửa son nọ
Bán cho chàng mặt trắng phau phau:
- "Để ông vỗ cho ngựa
Nó sẽ béo mầm, lông mượt bóng loáng
Xin đổi cho những thóc ngựa ăn thừa
Để cứu cho cái bụng đang đói khổ này!"

Dịch Thơ
Người hái củ địa hoàng

Xuân không mua, chiêm hỏng,
Thu sương sớm, mùa vàng.
Năm cuối không hạt gạo,
Ra đồng kiếm địa hoàng!
Kiếm được để làm gì?
Đem đổi lấy chút lương.
Tinh sương vác cuốc chạy,
Chiều tối chẳng đầy lường.
Mang đến cửa son nọ,
Bán cho cậu trai sang
Để cậu nuôi ngựa béo,
Lông mượt tỏa hào quang.
Đổi thóc thừa của ngựa,
Cứu cái bụng đói nhàng!

Bản dịch: Hoàng Tạo và Tương Như

Được bạn: Mai hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thái địa hoàng giả"