System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ MỘT MẸ TRĂM CON của Thi sĩ: Lá chờ rơi - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Lá chờ rơi

MỘT MẸ TRĂM CON(thân họa Chúc Xuân Mậu Tý - của Nguyễn Khánh Chân)
 
Nhựa sống dâng tràn đất trổ hoa
Hồn thơ lai láng đến muôn nhà
Chào xuân cột trống giăng câu đối
Vui Tết oanh vàng hợp khúc ca
Nhớ nước trời Âu tung bút thép
Thương nhà đất Việt nhận tình xa
Ghi lòng Hồng Lạc chung nguồn cội
Một mẹ trăm con mãi thuận hòa.


 

Được bạn: HB 25.02.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MỘT MẸ TRĂM CON"