Cố Quận

Tham!
Sắc, dục, tiền, tài bốn cái tham
Tranh, đua, ganh, ghét cõi tục phàm
Kẻ trước, người sau đoàn tiếp nối
Chờ thời cơ lấy đặng đủ tam

Độc tâm! Sinh tướng độc, độc mưu
Đoạt chiếm nhân gian tích tụ thù
Ắt buổi sa lầy chân lún vũng
Hồn tiêu tan! Thân xác diệt tru

Chữ tham trong tam độc...ghê thay

 


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 5 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Tham!"