Cố Quận

Duyên Với Nghiệp Tại MìnhDuyên Với Nghiệp Tại Mình

Tại ta mà duyên có
Tại ta mà nghiệp sinh
Đã cười vui đầu ngõ
Thời cuối lối hồn kinh

Đừng quy cho số mệnh
Đừng oán trách thánh thần
Vận cùng hôm nay đến
Quá khứ mưu tục trần

Duyên khởi tự tâm ta
Nghiệp mới chồng chất mà
Cười vui và mắt lệ
Cách tầm vói...nào xa

Duyên với nghiệp tại mình

Cố Quận

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 5 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Duyên Với Nghiệp Tại Mình"