Cố Quận

Mấy O Buồn Chi...Nhớ Ai!!! 


Mấy O buồn chi...nhớ ai
Chong đèn thức suốt canh dài đếm canh!!!Buồn tình một thuở xuân xanh
Buồn người đi để tan tành mộng xưa
Buồn ngày nắng, buồn đêm mưa
Buồn hiu hiu gió ngọn dừa trên sân
Nhìn ra ngờ bóng đến gần
Cố nhân hoài tưởng rõ dần tóc taiMấy O buồn chi...nhớ ai
Chong đèn thức đợi canh dài tàn canh!!!
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 11 tháng 5 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Mấy O Buồn Chi...Nhớ Ai!!!"