Trần Thái Sơn

Hồ Tây-Tây Thi


Hồ Tây đẹp tựa Tây Thi
Mênh mang sóng nước thầm thì đa mang
ngàn năm sông hỏi thời gian
Lấp vùi bao nỗi gian nan cõi người
Sông Hồng về với biển khơi
Để cho Hà Nội bãi bồi Hồ Tây
Thi nhân duyên nợ nơi này
Hồn thơ thuở trước mộ nay sóng tràn
Xuân Hương ,Bà Huyện Thanh Quan
Đáy hồ rung động những trang trữ tình.


 Trần Thái Sơn

Được bạn: vdn 30.10.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hồ Tây-Tây Thi"