Đỗ Mục

Lữ túc

Lữ quán vô lương bạn
Ngưng tình tự tiễu nhiên
Hàn đăng tư cựu sự
Đoạn nhạn cảnh sầu miên
Viễn mộng qui xâm hiểu
Gia thư đáo cách niên
Thương giang hảo yên nguyệt
Môn hệ điếu ngư thuyền

Dịch Thơ
Trú đêm nơi lữ quán

Quán trọ không bầu bạn
Tình buồn tự chất sâu
Đèn tàn hoài chuyện cũ
Tiếng nhạn chen mơ sầu
Viễn mộng về vương sớm
Thư nhà nhận đă lâu
Sông xanh trăng khói tỏa
Ngoài cửa buộc thuyền câu
Bản dịch: Đông A

Được bạn: Mai Hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lữ túc"