Bạch Cư Dị

Triệu Thôn Hồng Hạnh

Triệu thôn hồng hạnh mỗi niên khai
Thập ngũ niên trung khán kỷ hồi
Thất thập tam nhân nan tái đáo
Kim niên lai thị biệt hoa lai
Dịch Nghĩa

Hoa hạnh đỏ xóm Triệu năm nào cũng nở
Trong mười lăm năm, đã ngắm bao lần
Năm bảy mươi ba tuổi khó có thể lại đến đây
Năm nay đến đây, là để từ biệt hoa
Dịch Thơ
Hoa Hạnh Đỏ Xóm Triệu

Triệu thôn hạnh đỏ nở năm năm
Hơn chục năm nay ngắm mấy lần
Ông lão bảy ba khôn trở lại
Nay cùng hoa biệt đến đây thăm
Bản dịch Trần Trọng San

Được bạn: Mai Hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Triệu Thôn Hồng Hạnh"