Bạch Cư Dị

Trì Thượng

Tiểu oa xanh tiểu đỉnh
Thâu thái bạch liên hồi
Bất giải tàng tung tích
Phù bình nhất đạo khai.
Dịch Nghĩa

Trên ao
Cô gái nhỏ bơi chiếc thuyền nhỏ
Hái hoa sen trắng đem về
Không biết che lấp dấu vết của mình,
để một lối mở ra giữa đám bèo nổi.
Dịch Thơ

Gái nhỏ bơi thuyền nhỏ
Hái sen trắng trở theo
Biết gì che dấu vết
Mở lối giữa ao bèo.
Người dịch Lê Nguyễn Lưu

Được bạn: Mai Hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trì Thượng"