Bạch Cư Dị

Thu Sơn

Cửu bệnh khoáng tâm thưởng
Kim triêu nhất đăng sơn
Sơn thu vân vât lãnh
Xứng ngã thanh luy nhan
Bạch thạch ngạo khả chẩm
Thanh la hành khả phan
Ý trung như hữu đắc
Tận nhật bất dục hoàn
Nhân sinh vô kỷ hà
Như ký thiên địa gian
Tâm hữu thiên tải ưu
Thân vô nhất nhât nhàn
Hà thì giải trần võng
Thử địa lai yểm quan

Dịch Thơ
Trên Đỉnh Mùa Thu

Bao ngày lây lất ốm đau
Sáng nay thức giấc non cao đăng trình
Núi thu mây biếc lung linh
Xanh xao vàng võ dung hình ta đây
Gối đầu đá trắng nơi nầy
Dây xanh vương bước đẹp thay cảnh tình
Lòng ta vui lấy riêng mình
Ngày tàn phiêu phất bóng hình về đâu
Sinh ra nào sống bao lâu
Gởi thân trần thế cùng nhau tạm thời
Âu lo suốt cả nghìn đòi
Tâm thân chẳng được vui chơi một ngày
Bao giờ giũ sạch trần ai
Lên non cửa đóng then gài an nhiên
Võ thị Xuân Đào dịch

Được bạn: Mai Hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thu Sơn"