Thái Thụy Vy

BƠ VƠ


Cám  ơn đời có em đề nhớ
Chiều nay nhìn mây tím lang thang
Nhấm đau thương chất ngất điêu tàn
Nhấm hoàng hôn mắt em ươn ướt

Cám ơn đời có em để mơ
Vắt hết tim lấy máu đề thơ
Đêm về rồ dại gọi bâng quơ
Tát cuộc đời vốc cạn bơ vơ

Cám ơn đời chiều nay vắng em
Uống hết cô đơn lệ nhỏ thèm
Aùnh mắt thiêu thân hồn lai láng
Đốt hết đời anh chút cuộc tàn

  Thái Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "BƠ VƠ"