Hàn Mặc Tử

Gái Ở Chùa


Rừng thiền thấp thoáng dạng quần thoa
Khuê các trâm anh cũng rứa à?
Mùi tục chưa chi mà vội chán
Cuộc đời mới thế đã lo xa
Nhạt mùi son phấn say mùi đạo
Chán cảnh phiền ba mến cảnh chùa
Dì nguyệt trớ trêu lòng dạ thiễm
Trăm năm nỡ để thiệt thòi hoa.

__________
* Một trong ba bài (Chùa hoang, Gái ở chùa, Thức khuya) gởi đến cho cụ Phan Bội Châu và được cụ họa vần.

Được bạn: Đặc Trưng đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Gái Ở Chùa"