Lê Huy Trứ

Mỉm cười Như Lai


Mỉm cười, với đời với mình,
Mỉm cười, trước thịnh suy quá vô thường.
Mỉm cười tha người thứ mình,
Mỉm cười, để thấy cuộc đời tự nhiên.
*
Mỉm cười bình tĩnh mà run,
Mỉm cười trước nghịch cảnh đầy trái ngang.
Mỉm cười như Phật Như Lai,
Mỉm cười trôi nổi cuốn theo dòng đời.
*
Mỉm cười kiên tâm trì ý,
Mỉm cười chiếu sáng hào quang huy hoàng.
Mỉm cười nhìn khổ qua đi,
Mỉm cười hỷ xả xóa tan nghiệp đời.
*
Mỉm cười ta tìm lại ta,
Mỉm cười diện mạo ai đó trong gương?
Mỉm cười kiến giác bản lai,
Mỉm cười soi sáng con đường thoát ly.
*
Mỉm cười với định tĩnh tâm,
Mỉm cười thuần tịnh, trong sáng nhu nhuyến.
Mỉm cười không cấu nhiễm tâm
Mỉm cười hướng kỳ tâm đến tận trí.
*
Mỉm cười giác Lậu Tận Trí,
Mỉm cười không sanh diệt, không thường hằng.
Mỉm cười không gì cần làm,
Mỉm cười trang trắng vỗ tay giải thoát.

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 12 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Mỉm cười Như Lai"