Đuyên Hồng

Chúc Tết Nhâm Dần


Sửu đã chia tay hãy đón Dần
Tàn đông vào Tết vậy là xuân
Chúc cho yên ổn đều trăm họ
Cầu được vẹn toàn mỗi chúng dân
Kẻ yếu hùng cường như chúa hổ
Người hèn thông tuệ giống văn nhân
Dưới trên to nhỏ thời vui cả
Hạnh phúc nhà ai cũng được phần!

Rằm tháng Chạp năm Tân Sửu
17 Jan 2022
Đuyên Hồng 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Chúc Tết Nhâm Dần"