System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable)
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ "Nhớ Người" của Thi sĩ: Jacaranda - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Jacaranda

"Nhớ Người"

 
Nếu đã nhớ, xin mong nhiều hơn nữa
Nếu đã chờ ... xin như lửa thiêu Tim
Đừng như xưa cứ im lìm
Để đôi Bướm lạc ... không tìm được nhau
Sao phải nén, để ngọt ngào ... xa xót
Cứa vào Tim, khóc bèo bọt thân anh
Đêm đêm ôm giấc chẳng lành
Ru muôn tan vỡ ... ai đành lòng ai ?
Bao đêm trắng, nhìn khói bay ... Mây tỏa
Giọt men nồng, đâu làm thỏa si mê
Sao không tìm lại... lối về
Bên ai nối lại hẹn thề trăm năm ?
Em vương kiếp, thăng trầm từ khi "Gió"
Trêu ghẹo Mây, trao lời ngỏ mông lung
Đành thôi ... làm bạn muôn trùng
Đêm nghe khúc nhạc tình chung "nhớ người"
jacaranda

Được bạn: vdn 2.8.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ ""Nhớ Người""