ONLY

Bóng chiều

Sương giăng
bước mỏi
thẫn thờ
Hẹn còn bỏ ngỏ
mà lơ đãng hồn
Biết giờ
phai nhớ
nhạt thương
Người không còn muốn chung đường với ta
 
Chiều nghiêng
bóng đổ la đà
Mộng trăm năm
vỡ
dưới tà huy xưa
Bên đời
nắng nắng
mưa mưa
Qua vùng kỷ niệm
cũng vừa tàn canh
 
ONLY

Được bạn: vdn 23.10.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bóng chiều"