Đỗ Mục

Tương phó Ngô Hưng đăng Lạc Du nguyên


Thanh thì hữu vị thị vô năng
Nhàn ái cô vân tĩnh ái tăng
Dục bả nhất huy giang hải khứ
Lạc Du nguyên thượng vọng Chiêu Lăng

Dịch Nghĩa
Thời bình có nhiều thú vị,tiếc mình không tài năng
Nhàn thì yêu đám mây cô đơn,vắng thì yêu nhà sư
Sắp dong một lá cờ đi ra vùng sông biển
Hãy lên đồng Lạc Du bái biệt Chiêu Lăng

 

Dịch Thơ
Sắp đi Ngô Hưng,lên cánh đồng Lạc Du

Không tài,vui hưởng thú bình thăng
Nhàn thích mây trời,vắng thích tăng
Mai mốt dong cờ ra hải ngoại
Lạc Du nay đến biệt Chiêu Lăng

Lê Nguyễn Lưu dịch

Được bạn: Mai Hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tương phó Ngô Hưng đăng Lạc Du nguyên"