Đỗ Mục

Quy gia


Trĩ tử khiên y vấn
Quy gia hà thái trì ?
Cộng thuỳ tranh tuế nguyệt
Doanh đắc mấn như ti ?

 

Dịch Nghĩa
Thằng bé níu áo hỏi:
Vì sao về nhà muộn quá thế ?
Cùng giành nhau năm tháng với ai
Để nay được mái tóc trắng như tơ ?


Dịch Thơ
Về nhà

Trẻ con vin áo hỏi :
Sao muộn trở về nhà ?
Giành với ai năm tháng
Chỉ còn tóc trắng pha ?

Lê Nguyễn Lưu dịch

Được bạn: Mai Hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Quy gia"