Đỗ Mục

Quá Hoa Thanh cung


Trường An hồi vọng tú thành đôi
Sơn đính thiên môn thứ đệ khai
Nhất kỵ hồng trần phi tử điếu
Vô nhân tri thị lệ chi lai !

 

Dịch Nghĩa
Quay lại trông Trường An như gò thêu gấm
Trên đỉnh núi,nghìn cửa lần lượt mở ra
Một người cỡi ngựa tung bụi hồng,quý phi mỉm cười
Không ai biết ấy là quả vải đã tiến về cung.

 

Dịch Thơ
Đi qua cung Hoa Thanh

Trường An trông tựa gấm hoa thêu
Nghìn cửa trên nên đã mở đều
Ngựa ruổi bụi hồng,phi mỉm miệng
Ai hay vải tiến đã về triều !

Lê Nguyễn Lưu dịch
__________

Đi qua cung Hoa Thanh

Ngoảnh lại Trường An tựa gấm thêu
Đầu non nghìn cửa mở liền nhau
Bụi hồng ngựa ruổi, phi cười nụ
Vải tiến mang về ai biết đâu.

Tương Như dịch

Được bạn: Mai Hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Quá Hoa Thanh cung"