Bạch Cư Dị

Đại lân tẩu ngôn hoài


Nhân sinh hà sự tâm vô định
Túc tích như kim ý bất đồng
Túc tích sầu thân bất đắc lão
Như kim hận tác bạch đầu ông!


Dịch Nghĩa
Thay ông hàng xóm nói tâm sự
Người ta ở đời, tại sao tâm trí không nhất định?
Ngày trước với bây giờ ý nghĩ khác nhau
Ngày trước thì buồn mình không được lên cụ
Bây giờ lại bực mình phải làm ông lão bạc đầu!


Dịch Thơ
Người đời sao nghĩ vẩn vơ?
Tấm lòng khi trước bây giờ khác nhau.
Trước buồn chẳng được sống lâu,
Nay làm ông lão bạc đầu lại chê!

Hoàng Tạo dịch

Được bạn: Mai hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đại lân tẩu ngôn hoài"