ONLY

Lời cuối

Cảm ơn lời thương xót tương đồng
Tạ ơn tình chia sẻ cảm thông
Người đi hồn nhẹ nương theo gió
Tội từ thân đau đớn chất chồng
Nhân tài như lá mùa gió chướng
Câu ủi an lượng cả bao dung
Xin đừng đào xới mồ xanh cỏ
Xin chớ khắc sâu vết thương lòng
Hình ảnh còn vương còn nhớ nhung
Tên người gợi ký ức sầu dâng
Thôi nhé... ta chôn vùi dĩ vãng
Đừng nhé... đừng than khóc dửng dưng
___________________
ONLY

Được bạn: vdn 19.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lời cuối"