ONLY

Đợi


Lặng thầm chờ đợi chiều mưa
Chạnh lòng nhớ phút tiễn đưa hôm nào
Từ ly xa xót nghẹn ngào
Ngút ngàn thương mến đã trao cho người
Chìm trong cõi nhớ chơi vơi
Đâu rồi ước thệ trọn đời có nhau
Thời gian thấp thoáng bóng câu
Úa tàn dáng liễu, hồn sầu đông sang.
_______________________
 

Được bạn: HB 20.10.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đợi"