Nguyên Thạch

Lời ru của biển

Bên dốc đá thầm thì sóng vỗ
Hương có về ?
Hợp phố cùng ta
Đêm nay, ánh tỏa trăng ngà
Thoảng nghe tiếng hát..
Âm xa vọng về

Trùng dương biếc...
Vành tang đưa tiễn
Chìm xác em đáy biển đêm xưa
Oan hồn chưa thát đong đưa
Chưa về Âu Mỹ
Hồn chưa thát ngàn

Đêm trùng sâu
Lệ ngâu biển gọi
Xót hồn ai mất lối đi về
Đời chưa vẹn nghĩa phu thê

Xin là biển ấm... vỗ về xác em...

Đêm bão giông, bỗng thèm tiếng hát
Ru niềm đau tím ngát trùng khơi

Xin em… thêm khúc ru đời
Ru ta bao chuyến chơi vơi hải trình. 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 6 tháng 6 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Lời ru của biển"